Beoordelingskader Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gewijzigd

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tweetal uitspraken het beoordelingskader in Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) gewijzigd. Voorheen kon het UWV op basis van één functie beoordelen of je na een nieuwe ziektemelding in aanmerking kon komen voor een ZW-uitkering. De CRvB heeft echter geoordeeld dat dit geen recht doet aan internationale afspraken […]

Bijstandsnormen 2023

Onlangs heeft de overheid de nieuwe bijstandsnomen voor januari 2023 bekend gemaakt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, woonsituatie en de hoogte van het minimumloon. In het onderstaande overzicht kun je opzoeken hoe hoog de bijstandsuitkering in jouw situatie gaat worden. Het betreft het bedrag per maand en is inclusief vakantietoeslag. […]

Verhuurder heeft een zorgplicht voor huurder met huurachterstand

En dat geldt ook voor de particulier verhuurder Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. In dat besluit is geregeld in welke gevallen een verhuurder, zowel een woningcorporatie als een particuliere verhuurder, de contactgegevens van een huurder met een huurachterstand moet verstrekken aan de gemeente. Het besluit In het besluit […]

Slapende dienstverbanden

Met de bekende de Xella-uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 8 november 2019[1] is komen vast te staan dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband (Xella-verplichting).  Een en ander onder toekenning van een vergoeding […]

De notaris en de uitdrukkelijke wens van de erflater

De feiten In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2022:1775) ging het over een erflater die zijn kinderen heeft onterfd. Hij heeft opgenomen in zijn testament dat zijn kleindochter de enige erfgenaam is. De erflater heeft de uitdrukkelijke wens opgenomen dat de onterfde kinderen niet geïnformeerd mogen worden door de erfgenamen over hun onterving. […]

Weigering moeder voor toestemming vakantie vader en kind

Op  6 juli 2022 heeft een voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak waarin een vader vervangende toestemming vraagt van de rechter voor een vakantie met zijn minderjarige kind (Rechtbank Midden-Nederland 6 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2673). Deze zaak is bijzonder omdat de vader in dit geval geen gezag heeft over het kind. In deze zaak gaat het […]

Kan ik onder de getekende beëindigingsovereenkomst uit?

Veelvuldig wordt tussen werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst gesloten. Meestal wordt daarin opgenomen dat afstand wordt gedaan van het recht om de overeenkomst te ontbinden (als de wederpartij zijn afspraken niet correct nakomt) of te vernietigen (als de overeenkomst onder invloed van een wilsgebrek tot stand gekomen is). Het gaat dan om een beëindigingsovereenkomst in […]

Aanzegvergoeding bij niet-inachtneming schriftelijkheidseis

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR) beslist dat een werkgever de aanzegvergoeding moet betalen als hij zijn werknemer niet schriftelijk heeft medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden voortgezet. Het maakt daarbij niet uit of het voor de werknemer al duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Tevens maakt het […]

Opheffing ondertoezichtstelling op verzoek van minderjarige

Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gewezen over de opheffing van de ondertoezichtstelling (OTS) op het verzoek van een minderjarige zelf (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:71).De minderjarige heeft in deze zaak onderbouwd waarom hij de OTS niet meer nodig vindt. Ook de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) ziet de noodzaak van een […]

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

Na twee jaar ziekte moet worden beoordeeld of een werknemer in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Bij deze beoordeling hoort een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Het UWV heeft te kampen met een tekort aan verzekeringsartsen. Er zijn o.a. hierdoor grote achterstanden bij de (her) beoordelingen of iemand al dan niet […]