Algemene voorwaarden Kadanz Advocaten

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kadanz Advocaten.
Kadanz Advocaten is een maatschap van advocaten die bestaat uit natuurlijke personen en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. De advocaten die werkzaam zijn bij Kadanz Advocaten zijn ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel 070- 3353535, info@advocatenorde.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Kadanz Advocaten aan het kantoor of haar advocaten of werknemers verstrekken, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Iedere advocaat werkt als zelfstandig beroepsbeoefenaar, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon. Het is ook mogelijk dat een advocaat in loondienst is bij de maatschap. Dit geldt ook voor de juridisch medewerkers. Deze algemene voorwaarden zijn ook op deze personen van toepassing.

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook als het uitdrukkelijke of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Kadanz Advocaten worden onderhouden, met inachtneming van de voor internetgebruik gebruikelijke disclaimers.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kadanz Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen, voor zover niet vallend onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet, die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Breda.

De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kadanz Advocaten.

Iedere aansprakelijkheid van Kadanz Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Kadanz Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

Artikel 2: Geheimhouding

Kadanz Advocaten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. Kadanz Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 3: Borgsom/voorschot
De advocaten van Kadanz Advocaten zullen met de werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat u zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een borgsom dan wel voorschot. De hoogte ervan zal door ons per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. De borgsom/het voorschot strekt tot zekerheid van uw financiële verplichtingen jegens ons en krijgt u bij beëindiging van de opdracht terug.

Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt u, los van de borgsom/het voorschot, maandelijks een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand bij u in rekening gebracht worden.

Kadanz Advocaten heeft het recht de borgsom/het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 4: Honorarium en facturering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt:

In zaken waarin de bijstand wordt verleend op basis van de gefinancierde rechtsbijstand: De door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage. Hierbij wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

In zaken zonder toevoeging waarin de bijstand volledig voor rekening van opdrachtgever is: Het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die tussen Kadanz Advocaten en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Kadanz Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 5 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Kadanz Advocaten vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren. Bij een declaratie op basis van een vast tarief wordt nimmer een urenspecificatie verstrekt; deze wijze van declareren sluit een procedure via de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht uit.

Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Kadanz Advocaten houdt zich aan de meldplicht ingevolge de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Verwezen wordt naar de brochure “Identificatie en meldplicht voor beroepsgroepen” die is aan te vragen bij het Ministerie van Financiën.

De opdrachtgever die in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand, verklaart zich akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan, als dit in voornoemde zin wordt overeengekomen met de advocaat die de opdracht aanvaardt, door betaling van een voorschot of de declaratie(s).

Artikel 5: Archivering van dossiers

Kadanz Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden desgewenst de van u afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken retourneren en het dossier archiveren. Kadanz Advocaten behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van Kadanz Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met u, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. U stemt ermee in dat Kadanz Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.

Kadanz Advocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Kadanz Advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Kadanz Advocaten is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Artikel 7: Klachten en geschillenregeling

Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over onze dienstverlening of de hoogte van een factuur legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze klachtencommissaris behandelt uw bezwaren. Ons klachtenreglement, dat overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model, wordt daarbij als leidraad genomen. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Artikel 8: Gedragsregels Advocatuur

Kadanz Advocaten is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl.

Artikel 9: Opzegging

Kadanz Advocaten is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien:

de opdrachtgever de goede naam van Kadanz Advocaten, dan wel de behandelend advocaat, aantast danwel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;

de opdrachtgever niet de vereiste medewerking verleent aan de aan Kadanz Advocaten verleende opdracht;

tussen opdrachtgever en de behandelend advocaat van Kadanz Advocaten verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost;

tussen Kadanz Advocaten, dan wel de behandelend advocaat, en de opdrachtgever een vertrouwensbreuk ontstaat, die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 10: Derdengelden

Kadanz Advocaten neemt geen derdengelden in ontvangst en is derhalve op grond van artikel 6.21 tweede lid van de Voda vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Kadanz Advocaten heeft gelet op de vorige zin dan ook geen Stichting Beheer Derdengelden.

Artikel 11: Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Kadanz Advocaten (www.Kadanzadvocaten.nl). Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).