Goede rechtsbijstand voor iedereen

Sociale zekerheid

Veel burgers krijgen te maken het sociale zekerheidsrecht. U kunt daarbij denken aan een werknemer die ziek is of werkloos dreigt te raken. Of een werkgever aan wie een loonsanctie door het UWV wordt opgelegd. Maar ook een uitkeringsgerechtigde waarvan de uitkering wordt gekort of ingetrokken, of als gehandicapte die niet in aanmerking komt voor een voorziening. Het betreft vaak ingewikkelde regelgeving.
Het tijdig inschakelen van een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang.

Heeft u een beslissing ontvangen van het UWV of gemeente en bent u het daar niet mee eens? Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering afgewezen of heeft de gemeente uw bijstandsuitkering ingetrokken en bent u het daar niet mee eens? Kadanz Advocaten dient bezwaar en beroep voor u in. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Wij helpen u graag verder

Kadanz Advocaten heeft bijzondere aandacht voor de zieke werknemer die geconfronteerd wordt met een WIA- of ZW-besluit van het UWV.

Ook voor andere kwesties op het gebied van het sociale zekerheidsrecht kunt u terecht bij Kadanz Advocaten. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen tegen beslissingen van de Sociale Verzekeringsbank over uw AOW-uitkering, de kinderbijslag (AKW), de ANW, AIO-aanvulling, PGB of WLZ. Kadanz Advocaten kan u ook helpen als uw bijstandsuitkering wordt ingetrokken of gekort, er door het college een maatregel of boete is opgelegd.

Pieter van der Meulen is lid van de Specialistenvereniging Socialezekerheidsrecht Advocaten. De leden zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Zij kunnen de cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem op het gebied van de sociale zekerheid en beschikken over jarenlange ervaring in het Sociale Zekerheidsrecht.

Bent u arbeidsongeschiktheid? Heeft u een ziektewetuitkering of WIA uitkering aangevraagd bij het UWV of ontvangt u een WIA uitkering en de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gewijzigd dan krijgt u te maken met een keuring. Een verzekeringsarts van het UWV onderzoekt uw lichamelijke en of psychische klachten en kijkt of uw klachten blijvend of tijdelijk zijn. Na deze keuring volgt een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. De arts en de arbeidsdeskundige van het UWV bepalen de mate van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige onderzoekt wat voor werk u nog zou kunnen doen. Hij moet daarbij wel rekening houden met uw medische beperkingen. U heeft pas recht op een WIA-uitkering als het arbeidsongeschiktheidspercentage 35% of meer bedraagt. Wordt u arbeidsongeschikt geacht dan kan een zogenaamde WGA of IVA uitkering worden toegekend. Heeft u vragen over de keuring of beslissing? Kadanz Advocaten geeft advies. Het betreft complexe materie waarvoor u zich het beste kunt laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd op is op dat gebied. Kadanz Advocaten staat u bij in bezwaarprocedures tegen het UWV of UWV, beroepsprocedures bij de rechtbank of Centrale Raad van Beroep.

Een arts van het UWV beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent en of u in aanmerking komt voor de Ziektewet (ZW). Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV dan kunt u bezwaar instellen. Let wel op: de termijn waarbinnen u bezwaar moet indienen, is twee weken.

Als uw klachten zijn gewijzigd (toegenomen dan wel afgenomen) dan kunt u een herkeuring aanvragen bij het UWV. De uitslag van de herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Na de herkeuring kunt u een hogere of lagere uitkering krijgen. Het UWV neemt na de herkeuring een beslissing over de (gewijzigde) mate van arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan voor de hoogte van uw uitkering. Kadanz Advocaten kan u adviseren bij een dergelijke herkeuring.

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kunt u een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (second opinion). Het oordeel van de verzekeringsarts is in beginsel bindend. Tegen het deskundigenoordeel van de UWV arts kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen. Wat zijn uw rechten en plichten als u ziek bent? U kunt met vragen over de keuring door de bedrijfsarts, het re-integratietraject of de aanvraag van een deskundigenoordeel terecht bij Kadanz Advocaten. Neem vrijblijvend per e-mail of telefoon contact met ons op.

Ook indien u een Wajong uitkering bij het UWV heeft aangevraagd en uw aanvraag Wajong is afgewezen door het UWV, dan kunnen wij u helpen met het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV, beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.