Beoordelingskader Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gewijzigd

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tweetal uitspraken het beoordelingskader in Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) gewijzigd. Voorheen kon het UWV op basis van één functie beoordelen of je na een nieuwe ziektemelding in aanmerking kon komen voor een ZW-uitkering. De CRvB heeft echter geoordeeld dat dit geen recht doet aan internationale afspraken over uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. Als je je opnieuw ziekmeldt dan moet het UWV nu kijken of je geschikt bent voor niet één, maar drie van de geselecteerde functies.  In deze bijdrage lees je meer over de EZWb-beoordeling en het gewijzigde beoordelingskader.  

Wat houdt de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWb) in?

Heb je geen werkgever en word je ziek dan kun je in aanmerking komen voor een Ziektewet Uitkering (ZW). De verzekeringsarts van het UWV kijkt gedurende de eerste 52 weken of je geschikt bent voor het eigen (laatste) werk. Ben je niet (meer) geschikt voor het eigen werk dan krijg je ziekengeld. In 2013 is de wet beperking langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA) ingevoerd. Op grond hiervan wordt ná 52 weken ziekte niet meer gekeken naar het eigen werk. Er wordt na deze 52 weken gekeken of je arbeidsongeschiktheid bent voor ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. Dit wordt de Eerstejaars Ziektewet beoordeling (EZWb) genoemd.

Inhoudelijk vertoont de EZWb grote overeenkomsten met een WIA-beoordeling. Zoals ook bij de WIA-beoordeling wordt bij de EZWb door het UWV gekeken of je in staat bent om ten minste 65% van je maatmaninkomen (MMI) te verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid. Als dat het geval is, verlies je na 52 weken het recht op een ZW-uitkering. Je kunt je echter opnieuw ziekmelden bij he UWV.  Concreet houdt het in dat de verzekeringsarts je beperkingen vastlegt in een Functionele MogelijkhedenLijst. De arbeidsdeskundige selecteert vervolgens ten minste drie functies waarvoor je geschikt bent en wat je daar mee zou kunnen verdienen. Is dat meer dan 35% 9afgezet tegen je MMI) dan bestaat er geen recht (meer) op een ZW-uitkering.

Toetsing EZWb aan ILO-conventie 121

De CRvB heeft al in een eerdere uitspraak van 17 maart 2022 (vindplaats ECLI:NL:CRVB:2022:753) zich uitgelaten over de toepasselijkheid van de ILO-conventie 121. In die zin dat de bepalingen  rechtstreekse werking hebben. Ook heeft de CRvB toen geoordeeld dat de EZWb als zodanig niet in strijd is met de internationale afspraken zoals deze in de ILO-conventie 121 zijn vastgelegd. Zo werd door de CRvB verworpen dat de (mate van) arbeidsongeschiktheid alleen kon worden gebaseerd op grond van een beoordeling of iemand geschikt was voor zijn eigen werk. Met andere woorden of iemand nog verdienvermogen had en dus niet arbeidsongeschiktheid was, mocht worden beoordeeld aan de hand van andere functies dan alleen het eigen werk. In de recente uitspraken heeft de CRvB de EZWb wederom getoetst aan de ILO-conventie 121. In deze uitspraken kwam de CRvB met een nieuw beoordelingskader voor gevallen dat iemand zich opnieuw ziekmeldt.

Nieuwe uitgangspunten beoordelingskader EZWb

Zoals hiervoor al uiteengezet, heeft de CRvB het beoordelingskader gewijzigd bij een nieuwe ziekmelding. Het UWV zal in dat geval eerst moeten beoordelen of de beperkingen sinds de EZWb zijn toegenomen. Als dat niet zo is dan kan het ziekengeld op basis van dit medisch oordeel worden geweigerd. Als echter de beperkingen wel zijn toegenomen dan moet door het UWV worden gekeken of de oorspronkelijk geselecteerde (deel)functies geschikt zijn gebleven. Ben je niet (meer) geschikt voor de drie geduide functies en is het verlies aan verdiencapaciteit meer dan 35% dan krijg je alsnog ziekengeld. Dit geldt overigens ook voor de ziekmelding na een WIA-beoordeling. Deze beoordelingen komen namelijk nagenoeg op hetzelfde neer. Overigens heeft de CRvB geoordeeld dat het gewijzigd beoordelingskader in alle gevallen geldt. Dus ongeacht of de ongeschiktheid tot werken wel of niet het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Met andere woorden het wordt door de CRvB ruimer uitgelegd dan je op basis van ILO-conventie 121 zou verwachten. De uitspraken van 23 november 2022 kunnen worden gevonden onder ECLI:NL:CRVB:2022:2658 en ECLI:NL:CRVB:2022:2672.

Vragen over de uitspraken en bent u vangnetter, bent u al geruime tijd arbeidsongeschikt en heeft u te maken met de EZWb neem dan contact op met Pieter van der Meulen van Kadanz Advocaten. Ook bij andere vragen over de ZW of WIA kunt u contact met hem opnemen. Dat kan telefonisch 085 076 9036 of per e-mail vandermeulen@kadanzadvocaten.nl.