Verhuurder heeft een zorgplicht voor huurder met huurachterstand

En dat geldt ook voor de particulier verhuurder

Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. In dat besluit is geregeld in welke gevallen een verhuurder, zowel een woningcorporatie als een particuliere verhuurder, de contactgegevens van een huurder met een huurachterstand moet verstrekken aan de gemeente.

Het besluit

In het besluit is een stappenplan opgenomen dat een verhuurder moet volgen:

De verhuurder van een tot bewoning bestemde onroerende zaak verstrekt als er achterstand is in het betalen van de huur de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand aan het college voor schuldhulpverlening (lees: de gemeente), als hij:

a. inspanning heeft geleverd om in persoonlijk contact te treden met de huurders om deze te wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;

b. de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

c. de huurder tenminste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand; en

d. bij die schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd. ‘

Geen ontbinding van de huurovereenkomst

Het is nu de vraag welke sancties het niet volgen van dit Besluit heeft voor een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst, vanwege een huurachterstand. Er zijn al uitspraken bekend waarbij de Kantonrechter heeft geoordeeld dat ontbinding van de huurovereenkomst wordt afgewezen, ook als er een forse huurachterstand is, juist omdat de verhuurder de huurder niet heeft gewezen op schuldhulpverlening.

Zie daarvoor bijvoorbeeld de uitspraak van Rb. Rotterdam 27 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4103. In die uitspraak ging het om het volgende:

Als gevolg van omstandigheden in de privésfeer, is huurster in betalingsproblemen gekomen. De huurachterstand voor de woning is fors en bedraagt tot en met mei 2022 € 8540,90. Toch weegt het belang van de huurster in casu zwaarder en wordt de huurovereenkomst niet ontbonden. Per 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Met name artikel 2 (gegevensverstrekking huurachterstand) van dit Besluit is in deze zaak van belang. Het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening noemt een aantal gevallen waarin een verhuurder verplicht is om betalingsachterstanden (van een huurder) te melden aan de gemeenten. Er is geen sanctie op niet melden en de verhuurder houdt de mogelijkheid om aan de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Dat laat onverlet dat de rechter, gelet op het toetsingskader van de tenzij-regel van art. 6:265 lid 1 BW, bij de afweging of ontbinding en ontruiming te rechtvaardigen is, kan meewegen of aan dit Besluit is voldaan. Niet valt op te maken dat verhuurster art. 2 van het Besluit heeft nageleefd. Het gevolg hiervan is dat geen vroegsignalering van de schuld als bedoeld in het Besluit heeft plaatsgevonden en – in het verlengde daarvan – de mogelijkheid dat schuldhulpverlening na die melding contact had kunnen opnemen met de huurster niet is benut. Huurster heeft na het uitbrengen van de dagvaarding (op eigen initiatief) beschermingsbewind aangevraagd en dit bewind is uitgesproken. Niet uitgesloten kan worden dat de huurachterstand niet zo hoog was opgelopen als de verhuurster tijdig had voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van art. 2 van het Besluit en schuldhulpverlening eerder was opgestart. Thans is sprake van beschermingsbewind en is voldoende gewaarborgd dat de lopende huur wordt betaald. De schulden zullen naar verwachting op korte termijn in kaart zijn gebracht, waarna geprobeerd zal worden met alle schuldeisers een minnelijke regeling te treffen. Tegen deze achtergrond weegt het belang van huurster bij voortzetting van de huurovereenkomst, mede gelet op het feit dat zij zwanger is en geen mogelijkheden heeft om elders onderdak te krijgen, zwaarder dan het belang van de verhuurster bij ontbinding en ontruiming. Huurster moet de huurachterstand voldoen.

Voor vragen over huurrecht en schuldhulpverlening, neem contact op met Kadanz Advocaten, advocaat Ingrid Nelemans is gespecialiseerd in huurrecht.

Tel.085-0769036 of nelemans@kadanzadvocaten.nl