Beoordelingskader Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gewijzigd

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tweetal uitspraken het beoordelingskader in Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) gewijzigd. Voorheen kon het UWV op basis van één functie beoordelen of je na een nieuwe ziektemelding in aanmerking kon komen voor een ZW-uitkering. De CRvB heeft echter geoordeeld dat dit geen recht doet aan internationale afspraken […]

Bijstandsnormen 2023

Onlangs heeft de overheid de nieuwe bijstandsnomen voor januari 2023 bekend gemaakt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, woonsituatie en de hoogte van het minimumloon. In het onderstaande overzicht kun je opzoeken hoe hoog de bijstandsuitkering in jouw situatie gaat worden. Het betreft het bedrag per maand en is inclusief vakantietoeslag. […]

Slapende dienstverbanden

Met de bekende de Xella-uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 8 november 2019[1] is komen vast te staan dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband (Xella-verplichting).  Een en ander onder toekenning van een vergoeding […]

Kan ik onder de getekende beëindigingsovereenkomst uit?

Veelvuldig wordt tussen werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst gesloten. Meestal wordt daarin opgenomen dat afstand wordt gedaan van het recht om de overeenkomst te ontbinden (als de wederpartij zijn afspraken niet correct nakomt) of te vernietigen (als de overeenkomst onder invloed van een wilsgebrek tot stand gekomen is). Het gaat dan om een beëindigingsovereenkomst in […]

Aanzegvergoeding bij niet-inachtneming schriftelijkheidseis

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR) beslist dat een werkgever de aanzegvergoeding moet betalen als hij zijn werknemer niet schriftelijk heeft medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden voortgezet. Het maakt daarbij niet uit of het voor de werknemer al duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Tevens maakt het […]

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

Na twee jaar ziekte moet worden beoordeeld of een werknemer in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Bij deze beoordeling hoort een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Het UWV heeft te kampen met een tekort aan verzekeringsartsen. Er zijn o.a. hierdoor grote achterstanden bij de (her) beoordelingen of iemand al dan niet […]

Met aanvullende bijstand toch (niet) onder het bestaansminimum

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangwekkende uitspraak gedaan voor mensen die naast hun inkomen aanvullende bijstand ontvangen (vindplaats ECLI:NL:CRVB:2022:1952). Door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvang je in een dergelijk geval vaak minder toeslagen dan als je alleen bijstand zou krijgen. Het netto-inkomen komt daardoor onder het bestaansminimum. De gemeente […]

Geen VOG geen baan

Veel werkgevers vragen bij het aangaan van een (nieuwe) arbeidsovereenkomst aan de werknemer om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Voor sommige beroepen is dat zelfs wettelijk verplicht. Als je geen VOG kunt overleggen, kan er dan ook geen arbeidsovereenkomst tot stand komen? Welke problemen kunnen ontstaan als er een VOG wordt gevraagd […]

Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Als ouder of verzorger met een arbeidsovereenkomst kun je een uitkering krijgen over maximaal 9 weken van je ouderschapsverlof. Deze uitkering kan vanaf 9 augustus worden aangevraagd bij het UWV. In deze bijdrage kun je meer te weten komen over de wet. Wie kan het aanvragen, […]

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet heeft als doel het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar maken. Met de wet wordt o.a. de informatieverplichting van de werkgever uitgebreid en de mogelijkheid om de kosten van een opleiding op een werknemer te verhalen beperkt. Ook wordt het […]