Evenredigheidstoets bij een intrekking na een opschorting

De gemeente moet voortaan een belangenafweging maken, als de bijstandsuitkering is ingetrokken waaraan een opschorting is voorafgegaan. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een uitspraak van 25 april 2023 beslist.[1] Dit in tegenstelling tot het verleden. Toen kon de uitkering worden ingetrokken. Ook al kwam tijdens de bezwaarprocedure vast te staan dat […]

Gokken in de bijstand

Heb je een bijstandsuitkering dan ben je verplicht gokactiviteiten te melden. Doe je dat niet dan schend je de informatieplicht. Je kunt namelijk met gokken geld verdienen en dit heeft gevolgen voor de bijstandsuitkering. In een aantal recente uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgelaten over gokken in de bijstand. Met deze […]

Klachtplicht in het arbeidsrecht

Steeds vaker wordt in het arbeidsrecht door werkgevers een beroep gedaan op de klachtplicht. Zo ook in een  uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 20 januari 2023. [1] Volgens werkneemster voerde zij al geruime tijd feitelijk werkzaamheden uit die pasten bij de functie van eerste kassamedewerker. Zij zou volgens haar dan ook, met terugwerkende kracht, moeten […]

Min-uren mogen niet worden verrekend met loon tijdens ziekte

Onlangs heeft de rechter geoordeeld  dat een werkgever min-uren niet mag verrekenen met het loon tijdens ziekte. De omstandigheid dat de min-uren niet kunnen worden ingehaald wegens arbeidsongeschiktheid is een omstandigheid die volgens de rechter voor risico van de werkgever komt.[1] Het is de vraag wanneer min-uren wel verrekend kunnen worden. In deze bijdrage lees […]

Beoordelingskader Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gewijzigd

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een tweetal uitspraken het beoordelingskader in Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) gewijzigd. Voorheen kon het UWV op basis van één functie beoordelen of je na een nieuwe ziektemelding in aanmerking kon komen voor een ZW-uitkering. De CRvB heeft echter geoordeeld dat dit geen recht doet aan internationale afspraken […]

Bijstandsnormen 2023

Onlangs heeft de overheid de nieuwe bijstandsnomen voor januari 2023 bekend gemaakt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, woonsituatie en de hoogte van het minimumloon. In het onderstaande overzicht kun je opzoeken hoe hoog de bijstandsuitkering in jouw situatie gaat worden. Het betreft het bedrag per maand en is inclusief vakantietoeslag. […]

Slapende dienstverbanden

Met de bekende de Xella-uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 8 november 2019[1] is komen vast te staan dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband (Xella-verplichting).  Een en ander onder toekenning van een vergoeding […]

Kan ik onder de getekende beëindigingsovereenkomst uit?

Veelvuldig wordt tussen werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst gesloten. Meestal wordt daarin opgenomen dat afstand wordt gedaan van het recht om de overeenkomst te ontbinden (als de wederpartij zijn afspraken niet correct nakomt) of te vernietigen (als de overeenkomst onder invloed van een wilsgebrek tot stand gekomen is). Het gaat dan om een beëindigingsovereenkomst in […]

Aanzegvergoeding bij niet-inachtneming schriftelijkheidseis

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR) beslist dat een werkgever de aanzegvergoeding moet betalen als hij zijn werknemer niet schriftelijk heeft medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden voortgezet. Het maakt daarbij niet uit of het voor de werknemer al duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Tevens maakt het […]

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

Na twee jaar ziekte moet worden beoordeeld of een werknemer in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Bij deze beoordeling hoort een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Het UWV heeft te kampen met een tekort aan verzekeringsartsen. Er zijn o.a. hierdoor grote achterstanden bij de (her) beoordelingen of iemand al dan niet […]