Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?

Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst die is opgezegd per 1 maart 2021, op 28 februari 2021 of op 1 maart 2021? Wanneer is de laatste werkdag? Een werkgever en werknemer hebben tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de vraag op welke datum het arbeidscontract eindigde.

In de arbeidsovereenkomst was de volgende bepaling opgenomen: “De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden per 1 maart 2021, waarbij 28 februari 2021 de laatste dag van het dienstverband is.” U denkt misschien dat dit een heel duidelijk is en dat het arbeidscontract eindigt op 28 februari 2021. Niets is minder waar.

De casus

De werkgever heeft bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd voor een werknemer omdat deze langdurig arbeidsongeschiktheid was. Het UWV verleent toestemming en de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd per 1 maart 2018. De werknemer start vervolgens een procedure waarin hij om een transitievergoeding verzoekt. Het verzoekschrift wordt op 30 mei 2018 door de rechtbank ontvangen en werknemer wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek. Het verzoek is namelijk te laat ingediend. Het verzoekschrift had ingediend moeten zijn binnen drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. De vervaltermijn is aldus geëindigd op 28 mei 2018 om 24.00 uur, aldus de rechtbank.

De werknemer gaat in hoger beroep en krijgt gelijk van het gerechtshof. Volgens het hof mocht de werknemer het zo opvatten dat de laatste arbeidsdag weliswaar 28 februari 2018 zou zijn, maar dat de beëindiging van de arbeidsverhouding pas zou plaatsvinden op de aangezegde datum, namelijk 1 maart 2018. Het woord “per” betekent in het normaal spraakgebruik zoiets als “vanaf” of “met ingang van”. Een indiensttreding per 1 maart betekent in het normale spraakgebruik dat de werknemer start met ingang van 1 maart. Het dienstverband eindigt dan in deze casus ook per of op 1 maart, zo zet het gerechtshof uiteen. Als de werkgever daadwerkelijk het dienstverband op 28 februari had willen beëindigen dan had de werkgever volgens het hof maar duidelijker moeten zijn in de opzeggingsbrief.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad komt tot een ander oordeel en zet eerst uiteen wanneer een arbeidsovereenkomst bij een opzegging eindigt. In zijn algemeenheid eindigt de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:672 lid 1 BW aan het einde van de laatste dag van die maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen. Dit geldt ook voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst “per” de eerste dag van een maand, aldus de Hoge Raad. Ook dan eindigt de arbeidsovereenkomst na het einde van de laatste werkdag van die maand. Partijen zijn schriftelijk geen andere dag overeengekomen, noch volgt uit het gebruik een andere dag, overweegt de Hoge Raad. Ook de opzeggingsbrief van de werkgever is volgens de Hoge Raad duidelijk genoeg.

Nu de arbeidsovereenkomst is geëindigd op 28 februari 2018, was 28 mei 2018 de laatste dag waarop het verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding kon worden ingediend. Het verzoekschrift is dan ook te laat ingediend en werknemer is dan ook niet-ontvankelijk in zijn verzoek. Hij loopt dan ook een aanzienlijk bedrag mis.

Conclusie

Het correct bepalen van de einddatum van een arbeidsovereenkomst is van groot belang in verband met de vervaltermijnen voor het indienen van een verzoekschrift. Dankzij de uitspraak van de Hoge Raad is de bepaling dat de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2021 eindigt, duidelijk. Echter, partijen hebben daar enkele jaren over moeten procederen. Bovendien zou de uitkomst anders kunnen zijn als de bedoeling van partijen anders zou zijn. Het blijft sowieso belangrijk hoe een en ander is geformuleerd en dat duidelijk op schrift wordt gesteld wat partijen hebben beoogd. 

Twijfelt u over de beëindigingsovereenkomst? Vraagt u zich af hoe een bepaling in uw beëindigingsovereenkomst moet worden uitgelegd? Heeft u een vraag over de transitievergoeding, vervaltermijnen of heeft u andere vragen op het gebied van arbeidsrecht, neem dan contact op met Kadanz Advocaten. Zoekt u een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht dan kunt u vragen naar Pieter van der Meulen. Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en u kunt terecht in onze vestiging in Tilburg of Breda.

Het telefoonnummer is 085- 076 90 36.

Stuurt u liever een e-mail. Dat kan op vandermeulen@kadanzadvocaten.nl.

Voor het arrest van de Hoge Raad van 5 februari 2021 zie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:2021:188