Ontwikkelingen 2021

Kadanz Advocaten wenst u veel goeds in 2021. Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Het is dan ook belangrijk dat u op de hoogte blijft van belangrijke (wettelijke) ontwikkelingen. Hieronder een greep uit een aantal onderwerpen op diverse rechtsgebieden.

Indexering alimentatie

Jaarlijks wordt op grond van artikel 1:402a BW de partner- en kinderalimentatie aangepast aan de prijsontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming en bedraagt voor het jaar 2021 3,0%. Voor de goede orde: de alimentatie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden betaald. Degene die de alimentatie betaalt, moet zelf het bedrag verhogen met dit percentage en het nieuwe bedrag overmaken aan de gerechtigde. De alimentatiegerechtigde hoeft dus niet zelf te vragen om de indexering.

Schuldsanering

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ingrijpend gewijzigd. Gemeenten kunnen gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uitwisselen met verhuurders, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Een gemeente moet deze signalen oppakken en hulp bieden, zodat in een vroeg stadium de schulden kunnen worden aangepakt en grotere financiële problemen worden voorkomen. Verder is het mogelijk om digitaal informatie in te zien over het salaris, de uitkering, boetes en beslagen. De gemeente zal als schuldhulpverlener altijd een beslissing met plan van aanpak moeten afgeven, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Daarnaast moet de beslissing om schuldhulpverlening worden gemeld bij de BKR.

Bijstand

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 gewijzigd. De beslagvrije voet voor mensen met een schuld en een inkomen op of onder bijstandsniveau gaat naar een vast percentage van 95 % van het netto inkomen, inclusief vakantietoeslag.

Werkende AOW’ers

De Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Met ingang van  1 april 2021 zullen voor AOW-gerechtigden de volgende termijnen worden teruggebracht van dertien weken naar zes weken: de periode van loondoorbetaling bij ziekte, het opzegverbod bij ziekte, de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte en het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van een huurwoning rekening houden met het inkomen van huurders. Dit heet ‘passend toewijzen’. Zo worden de goedkoopste woningen toegewezen aan huurders met een laag inkomen. Toch zou de huurprijs voor bepaalde mensen te hoog kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat het inkomen is gedaald.  Woningcorporaties voeren een huurverlaging door als iemands inkomen in 2019 laag was in verhouding tot de te betalen huur.  Huurders die een te hoge huur betalen gezien hun inkomen kunnen vanaf 2021 één keer huurverlaging aanvragen. 

Compensatie transitievergoeding kleine werkgever

Een kleine werkgever (of zijn nabestaande) kan bij bedrijfsbeëindiging vanwege zijn pensionering, ziekte of overlijden bij het UWV een verzoek indienen om compensatie van de transitievergoeding die hij vanwege het eindigen van de onderneming zal moeten betalen aan zijn werknemers. Het gaat om werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.  Uitzendkrachten of payrollwerknemers tellen niet mee voor de berekening van het aantal werknemers. Deze regeling geldt alleen voor transitievergoedingen die zijn betaald na 1 januari 2021.

Heeft u vragen over uw rechten of plichten als huurder, de hoogte van de alimentatie of het recht op een transitievergoeding neem dan contact op met Kadanz Advocaten. Dat kan telefonisch of per e-mail. Het telefoonnummer is 085 -076 30 36. Het e-mail adres is info@kadanzadvocaten.nl. Dat kan in Tilburg of Breda. U krijgt snel inzicht in de juridische mogelijkheden en kosten.