De aanstellingskeuring bij sollicitaties

De werkloosheid loopt op. Wellicht dat u na lange tijd weer moet solliciteren. Soms wil een werkgever u als potentieel werknemer medisch keuren. Wat mag een werkgever u wel en niet vragen over uw gezondheid en eventuele ziekte? In dit artikel vindt u meer uitleg over uw rechten en plichten.

Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatieprocedure. Wat wel en niet mag is terug te vinden in de Wet op de medische keuringen (WMK) en in het Besluit aanstellingskeuringen. Daarin is onder andere bepaald onder welke voorwaarden een keuring mag worden verricht en aan welke procedurevoorschriften de keuring moet voldoen. Zo is een aanstellingskeuring alleen toegestaan wanneer aan de vervulling van de functie, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en de werkgever de risico’s niet kan wegnemen door het treffen van andere maatregelen.

De werkgever moet bij de werving al vermelden dat een aanstellingskeuring wordt verricht. Zo moet hij u schriftelijk informeren over het doel, de vragen en de onderzoeken. Ook is de werkgever verplicht om u informatie te geven over uw rechten bij de keuring, zoals het recht op herkeuring en het recht om een klacht over de aanstellingskeuring in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

De werkgever zelf mag u geen vragen stellen over uw gezondheid of informatie inwinnen over uw ziekteverzuim in het verleden. Ook is een aanstellingskeuring niet toegestaan bij een mogelijke contractverlenging. Tenzij het nieuwe contract een wijziging van de functie inhoudt waaraan bijzondere eisen aan de medische geschiktheid worden gesteld.

Als sollicitant heeft u echter ook verplichtingen. Zo moet u het tijdens de sollicitatieprocedure vermelden als u arbeidsbeperkingen/ziekten heeft waarvan u weet of behoort te weten dat deze u ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie. Als echter de ziekte of het gebrek geen belemmering zal vormen voor het uitoefenen van de functie, dan hoeft u van de ziekte/gebrek geen mededeling te doen. Maar als u weet dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte/gebrek er zich wel beperkingen zouden kunnen voordoen dan kan dat wellicht toch anders zijn.

Naast de wettelijke regels uit de WMK, het Besluit aanstellingskeuringen, de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling kunnen andere (wettelijke) regels bij de aanstellingskeuring van belang zijn. Daarbij valt te denken aan de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Heeft u vragen over een medische aanstellingskeuring neem dan contact met ons op. U kunt overigens ook bij ons terecht over vragen over een keuring door een verzekeringsarts van het UWV  in verband met een ZW of WIA-uikering.

Onlangs is de Leidraad Aanstellingskeuringen herzien. Deze kunt u vinden op www.ser.nl.