Onafhankelijk deskundige in WIA-zaken en ZW-zaken

Bent u het niet eens met een besluit van het UWV of is het bezwaar ongegrond? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

In WIA-zaken en ZW-zaken moet de bestuursrechter toetsen of het besluit van het UWV stand kan houden. De bestuursrechter moet onder andere beoordelen of het rapport van de verzekeringsarts op basis van een zorgvuldig onderzoek tot stand is gekomen. Het rapport moet deugdelijk gemotiveerd, inzichtelijk en consistent zijn.

Vaak wordt de bestuursrechter verzocht om een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Daarbij wordt een beroep gedaan op een arrest van het EHRM inzake Korosec (EHRM 8 oktober 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212). In dat arrest is, kort gezegd, bepaald dat de rechter zich moet hoeden om bij zijn beoordeling beslissende betekenis toe te kennen aan een rapport van een deskundige die in dienst is van degene die het rapport in het geding heeft gebracht.

Dit speelt ook bij WIA en ZW-zaken. De verzekeringsarts is namelijk in dienst bij het UWV en kan als zodanig dan ook als partijdig worden aangemerkt. In medische zaken, zoals bij WIA-en ZW-procedures, is de onpartijdigheid echter van groot belang omdat de rechter – die ook geen medicus is – al snel geneigd kan zijn aan het rapport van het UWV doorslaggevende betekenis toe te kennen. Het is dan ook de vraag of er nog sprake is van een eerlijk proces.

Het recht op een eerlijk proces houdt onder andere in dat elke partij een redelijke kans of gelegenheid heeft om haar zaak te bepleiten zonder dat er sprake is van een substantieel ongelijke positie ten opzichte van de wederpartij. In WIA- en ZW-zaken is van een gelijke positie geen sprake. Immers, het UWV is in de gelegenheid haar standpunt te onderbouwen aan de hand van een medisch rapport. De bestuursrechter zou op basis van equality of arms slechts dan onafhankelijk en onpartijdig tot zijn beslissing kunnen komen als ook ú de mogelijkheid heeft om een medisch rapport in te brengen. Indien u echter zelf een medisch deskundige een rapport laat opstellen dan brengt dat de nodige kosten met zich mee. Echter, een gebrek aan financiële middelen maakt nog niet dat de bestuursrechter dan zelf een deskundige inschakelt op kosten van het Rijk.

U bent als particulier in de procedure dan ook vaak aangewezen op verklaringen van uw behandelaars. Nadeel is dat door deze behandelaars veelal geen relatie wordt gelegd tussen uw klachten, diagnose en (arbeids)beperkingen. Immers, zij hebben meestal geen specifieke verzekeringsgeneeskundige expertise.

Als aan u echter niet kan worden verweten dat u geen medische stukken heeft ingediend of de bestuursrechter vindt dat de medische stukken die u wel heeft ingediend niet geschikt zijn om de rapporten van de verzekeringsartsen in twijfel te trekken, bijvoorbeeld omdat een behandelend arts genoodzaakt is de informatie beperkt te verstrekken, dan kan de bestuursrechter wel een onafhankelijke (medisch) deskundige inschakelen. Het is dan wel zaak dat u goed gemotiveerd uiteenzet dat het UWV uw mogelijkheden heeft overschat en uw beperkingen voor het verrichten van arbeid heeft onderschat zodat de bestuursrechter gaat twijfelen aan de medische beoordeling van het UWV.

Het is in WIA-procedures en ZW-procedures van groot belang dat de bestuursrechter een onafhankelijk deskundige inschakelt. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat, als door de bestuursrechter een deskundige wordt ingeschakeld, de kans twee keer zo groot is dat het UWV in het ongelijk wordt gesteld.* Uit het voorgaande mag blijken dat het niet eenvoudig is om de bestuursrechter zover te krijgen dat een medische deskundige wordt ingeschakeld. Als uw verzoek om een deskundige in te schakelen door de bestuursrechter wordt afgewezen, moet hij wel motiveren waarom hij zich op basis van de door partijen ingebrachte medische informatie voldoende in staat acht het tussen hen bestaande geschil te beslechten.

Kortom, het is van belang dat u goed beslagen ten ijs komt in procedures waarin medisch advies weerlegt dient te worden.

Het is dan ook raadzaam om uw bezwaar of beroepschrift op te laten stellen door een advocaat gespecialiseerd in ZW- en WAO zaken. Informeer naar de mogelijkheden bij Kadanz Advocaten.

*Faas e.a., ‘De inzet van medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010’, Expertise en Recht 2014-3.