Goede rechtsbijstand voor iedereen

WSNP

Heeft de rechtbank uw verzoek tot toelating tot de Schuldsaneringsregeling Wsnp afgewezen? Heeft de rechtbank een zogenaamde schone lei geweigerd of is de Wsnp tussentijdse beëindigd door de rechtbank? Kadanz Advocaten kan u helpen. Het is echter aan te raden in een vroeg stadium hulp in te roepen bij vragen over Schuldsanering. Een (tussentijdse) beëindiging van de Wsnp zonder schone lei heeft namelijk grote gevolgen.

Kadanz Advocaten kan u helpen bij vragen over Schuldsanering

Heeft de rechtbank uw verzoek tot toelating tot de Schuldsaneringsregeling Wsnp afgewezen? Heeft de rechtbank een zogenaamde schone lei geweigerd of is de Wsnp tussentijdse beëindigd door de rechtbank? Dan heeft u maar acht dagen na de uitspraak van de rechtbank de tijd om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. Voor het instellen van dit hoger beroep bij het gerechtshof heeft u een advocaat nodig. Kadanz Advocaten kan u helpen met dit hoger beroep. Het is echter aan te raden in een eerder stadium hulp in te roepen bij vragen over Schuldsanering. Een (tussentijdse) beëindiging van de Wsnp zonder schone lei heeft namelijk grote gevolgen. Uw oude schulden herleven geheel. Schuldeisers kunnen weer (loon)beslag leggen of andere executiemaatregelen treffen.

De gemeente is verantwoordelijk voor schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vaak verloopt deze hulp via de gemeentelijke kredietbank. De gemeente zal eerst rust proberen te brengen in uw (financiële) situatie. Er wordt bekeken hoe het inkomen kan worden vergroot en de schulden kunnen worden gestabiliseerd. De gemeente onderzoekt hoeveel schuld u precies heeft en berekent hoeveel u kunt aflossen. Vervolgens worden de schuldeisers benaderd om een schuldregeling te treffen. Gaan al uw schuldeisers akkoord met het voorstel (minnelijk akkoord) dan kan de schuldregeling starten.

De gemeente kan echter weigeren u toe te laten tot de minnelijke schuldenregeling. Tegen deze weigering kunt u bezwaar maken. Ook als de gemeente besluit de schuldenregeling tussentijds te beëindigen dan kunt u tegen deze beslissing bezwaar maken. Kadanz Advocaten kan u helpen tegen een besluit van de gemeente tot afwijzing of tussentijdse beëindiging. Neem bij vragen vrijblijvend contact op met Kadanz Advocaten.

Komt u niet met hulp van de gemeente tot een oplossing van uw schulden dan kunt u de rechter vragen of u in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Voordat u een verzoek bij de rechtbank voor toelating tot de Wsnp kunt indienen, moet eerst wel worden vastgesteld dat een minnelijk schuldhulptraject niet mogelijk is.

Om toegelaten te worden tot de Wsnp moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Dat kunt u zelf doen, maar ook de gemeente. Bij de aanvraag is een verklaring nodig van de gemeente dat u geen minnelijk akkoord heeft kunnen afspreken. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan moet ook uw partner het verzoekschrift ondertekenen.

Zodra uw verzoekschrift door de rechter is ontvangen, wordt u opgeroepen voor een zitting. Tijdens de zitting kunt u uw verzoekschrift toelichten en kan de rechter vragen stellen over uw schulden, uw inkomsten en waarom het u niet lukt uw schulden af te lossen. De rechter zal kijken of u aan de voorwaarden voor toelating tot de Wsnp voldoet.

Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de Wsnp is dat u geen misbruik heeft proberen te maken van de Wsnp. Onder bijzondere omstandigheden kan de rechter toch bepalen dat u te goeder trouw bent geweest. Een drugs-, alcohol of gokverslaving moet bijvoorbeeld al enige tijd onder controle zijn en u krijgt deskundige begeleiding.

Wordt u toegelaten tot de Wsnp dan bent u verplicht om alle belangrijke informatie door te geven aan uw bewindvoerder (inlichtingenplicht). Inkomsten boven het vrij te laten bedrag moeten worden afdragen aan de bewindvoerder (afdrachtplicht). Verder hebt u een inspanningsverplichting. U moet proberen zoveel mogelijk te verdienen, door eventueel te solliciteren naar een (full-time) baan of verhuizen naar een goedkopere woning. Als u arbeidsongeschikt bent, dan moet u een medische verklaring of medische informatie overleggen waaruit dat blijkt. Als u deze niet heeft, moet u zich laten keuren door een deskundige die de rechter of uw bewindvoerder heeft uitgekozen. Tenslotte mag u tijdens het traject geen nieuwe schulden maken.

Het komt regelmatig voor dat een bewindvoerder of een schuldeiser de rechter vraagt om de schuldsanering tussentijds te beëindigen. U verschaft bijvoorbeeld de bewindvoerder onvoldoende informatie, of u blijkt niet alle relevante schulden bij de aanvraag Wsnp te hebben opgegeven. Ook als u niet voldoende uw best doet om een baan te vinden om uw schulden af te lossen, kan dat een reden zijn voor een verzoek tot tussentijdse beëindiging van de Wsnp. Kadanz Advocaten kan u helpen om verweer te voeren tegen de tussentijdse beëindiging Wsnp. Voorkom dat u uit de Wsnp wordt gezet. U mag daarna immers voor een periode van tien jaar geen nieuw Wsnp verzoek indienen.

Beslist de rechter dat u niet wordt toegelaten tot de Wsnp of dat de Wsnp tussentijds wordt beëindigd, dan kunt u tegen deze uitspraak binnen acht dagen hoger beroep instellen bij het gerechtshof. U heeft daarvoor een advocaat nodig. Het beroep zal tijdens een zitting worden behandeld. Het gerechtshof doet binnen acht dagen na de zitting uitspraak (arrest).

Als het faillissement is aangevraagd bij de rechtbank dan kan dit worden omgezet in Wsnp. U moet daarvoor een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. U hoeft bij zo’n verzoek geen stukken te overleggen waaruit blijkt dat er vooraf eerst een minnelijke schuldregeling met de schuldeisers is geprobeerd.